Festékadagoló és távvezérlő rendszerek ofszetgépeken

A festékezés ellenőrzése és vezérlése az egyik legnehezebb, nagy figyelmet és szakértelmet igénylő gépmesteri feladat. A festékezés hagyományos ellenőrzésénél és vezérlésénél a kezelő személy áll a vezérlőkör középpontjában.

 

Például egy prospektus nyomásánál a jóváhagyott ív mint minőségi etalon fekszik a gépmester munkaasztalán (előírt érték). A gépmester kivesz egy ívet a futó gépből, és ellenőrzi azt (tényleges érték). Az összehasonlítás szemrevételezéssel és műszeres módszerekkel (denzitométer) történhet. Ha a gépmester eltérést tapasztal ajóváhagyott ívhez képest, akkor beavatkozik a folyamatba: megváltoztatja a megfelelő festékezőmű zónacsavarjának állását, vagy helyesbíti az adagolt festék mennyiségét.
A leírt folyamat mindaddig ismétlődik, amíg az előírt érték és a tényleges érték azonos nem lesz. Ha a gépmester a további ellenőrzések során ismét eltérést észlel, akkor a vezérlőkör munkafolyamatai elölről kezdőnek.

Az elmúlt évek során a vezető nyomdagépgyárak a festékezés táv-vezérlésének különböző kiépítési fokozatait vezették be a gyakorlatban. Mivel Magyarországon a Heidelberg- és a Roland-rendszerek jelentek meg, ezért a továbbiakban ezeket ismertetjük részletesen.

 

CPC24A Heidelberg CPC-rendszer

 

A Heidelberg CPC-rendszer
(CPC=Computer Print Control)
egy modulokból álló, tetszés szerinti változatban kiépíthető festékezés- és illeszkedés-ellenőrző és távvezérlő rendszer, amely az íves és tekercsofszetgépeken egyaránt alkalmazható.
A CPC-rendszer előnyei a géptermi munkáknál:
- lerövidülnek a beigazítási idők,
- csökken a selejt mennyisége,
- javul és egyenletesebbé válik a nyomtatási minőség,
- egyszerűbbé válik a nyomógép kezelése,
- a gépmester megszabadul a rutinellenőrzések monoton folyamatától.

 

A Heidelberg CPC-rendszer alkotóegységei:

 

CPC-1 kiépítési fokozat
Ennél a fokozatnál a festékezés és az illeszkedés távvezérlésére nyílik lehetőség.
CPC-2 minőség-ellenőrző fokozat
Ez a fokozat a nyomatminőség központi ellenőrző egysége, közvetlenül csatlakoztatható hozzá 6 db CPC-1-gyel ellátott nyomógép.
CPC-3 nyomólemez-leolvasó fokozat
Ez a berendezés a nyomólemez sávonkénti kitöltési arányát olvassa le, és az adatokat mágnesszalagon rögzíti.

 

CPC festékadagoló rendszer

 

A CPC-rendszer lelke" a mellékhatás-mentesen állítható festékadagoló henger a festékvályúban. A festékezés távvezérlésének alapfeltétele, hogy az egyes festékezési sávokban a beállított értékek pontosan változtathatók legyenek, és így a festékréteg-vastagság egzakt módon vezérelhető.
A festékadagoló henger 0,001 mm pontosságú beállításokat tesz lehetővé. Az adagolóhengerek szélessége 32.5 mm. A hengerek homlokfala kerületi irányban excentrikus kiképzésű.
A két szélső állás: 0 mm = a henger zárt, 0,52 mm = a henger teljesen nyitott. A henger két szélén található támasztógyűrű állandóan érintkezik az adagolóhen-gerrel. A festékezés adagolását az excentrikus rész és az adagolóhenger közötti távolság határozza meg, amely nagy pontossággal változtatható.
Az állítás egy emelővel és egy orsóval történik, a múködtetést szervóállító motor végzi. A vezérlés a központi kezelőpult megfelelő billentyűjével történik. A beépített potenciométer rögzíti a mindenkori helyzetet, és a kezelőpulton lévő sávkijelzésnél megfelelő jelet ad. A Speedmaster 70x100 cm-es nyomógép egy festékező-vályújában 32 adagolóhenger helyezkedik el egymás mellett.

 

Az adagolóhengereket a festékvályúban műanyag lappal fedik le. Ez az eldobható védőfólia egyrészt meg könnyíti a festékvályú tisztítását, másrészt megakadályozza hogy a festék közvetlenül érintkezzék az adagolóhengerekkel. A festékezési profil beállítása a következők szerint történik. A három egymás melletti állítóhenger látható, mindhárom állítása más-más festékadagolást jelent. Az adagolóhenger elforgatásával a duktorhenger és az adagolóhenger közötti rés változtatható, ezzel változik az adagolt festék mennyisége is. Sávról sávra eltérő rés keletkezik, és létrejön a festékrétegprofil.
A duktorhengeren észlelhető, a támasztógyűrűk okozta vékony, festékmentes sávok a gyakorlatban nem okoznak problémát, mivel a festékezőmúben a dörzshengerek oldalirányú mozgása ezeket a sávokat eldörzsöli. A beállított festékprofil a vezérlést kijelző táblán a villogó diódákon leolvasható. A világító diódák oszlopában lévő változások arányosak a festékréteg-vastagság változásaival így a gépmester pontos információt kap az adagolt festék pillanatnyi mennyiségéről.

 

A CPC-1-01 kiépítési fokozat a következő feladatok elvégzésére képes:

 

- az oldal- és kerületi irányú illeszkedés távvezérlése,
- a festékezés vezérlése sávonként,
- a festékduktor adagoló mozgásának vezérlése. A kezelőelemeket egy munkaasztalon helyezték el, amely a mintaív kivételére és ellenőrzésére is alkalmas. A vezérlőasztal fölött 6500 K0 hőmérsékletű normálfény-megvilágítás található.

 

CPC-1-02 kiépítési fokozat

 

Ez a kiépítési fokozat egyrészt tartalmazza az összes CPC-1-01 fokozat alkotóelemeit, másrészt egy mágneskazettás futómű található benne adatok tárolására, illetve előzetesen rögzített adatok betáplálására. A CPC-1-02 fokozatnál a közvetlen gépvezérlésen kívül a példányszámnyomás alatt a következő munka festékezési profilja is elő-re beállítható, és az adatok a mágnesszalagon tárolhatók. A festékadagoló elemek a beigazítás során néhány másodperc alatt az előre beprogramozott értékeknek megfelelő helyzetbe állnak be.
A festékezés előbeállításain és az adatok tárolásán túl a CPC-1-02 fokozat további kezelési könnyítéseket nyújt a beigazításnál és a nyomtatásnál.
Ezek a következők:
- a teljes festékezési profil %-os lépésekben változtatható,
- a beigazítás során rövid ideig tartó alul- és túlfestékezési időszakasz állítható be,
- a kezelőpulton az egyes nyomóművek festékezési profiljai váltakozva jeleníthetők meg,
- az adott papírívformátumon kívül megfelelő parancsra az adagolóhengerek lezárhatók,
- a beállított festékprofílok a mágnesszalagon visszajátszhatók és tárolhatók, ami különösen a visszatérő munkáknál nagy jelentőségű,
- az illeszkedést szabályozó elemek gombnyomásra O" helyzetbe kerülnek.

 

CPC-1-03 kiépítési fokozat

 

Ez a kiépítési fokozat lehetővé teszi a CPC-2 minőség-ellenőrző fokozathoz történő kapcsolódást. A CPC-2 fokozattal sávonként kimért festékfedettségi értékeket a CPC-1-03 fokozat hasonlítja össze" az előre betáplált ér-tékekkel. Az esetleges eltérések a festéksávkijelzőn jelennek meg.
A korrekciós lépéseket a berendezés kiszámítja, és a nyomógép felé továbbítja.

 

A CPC-2 minőség-ellenőrző fokozat

 

A CPC-2 fokozat egy mérőállomás, ahol a nyomaton lévő ellenőrzőcsíkot vizsgálják meg. Az ellenőrzőcsíkot a nyomaton a hosszabbik oldallal párhuzamosan, az ív egyik szélén kell elhelyezni.
A CPC-2 ellenőrző fokozatot több nyomógép esetén is alkalmazni lehet. A mérési eredményeket a CPC-1-03 ki-építési fokozathoz továbbítják, vagy az ellenőrző egység terminálján jelenítik meg. Mérési jegyzőkönyv kinyomtalására is lehetőség van.
A CPC-2 minőség-ellenőrző fokozat segítségével a pél-dányszámnyomás során a festékadagolás és ezáltal a nyo-matminőség magas fokon stabilizálható.
A rendszer fő része egy CPC-mágneslemez, amelyen az adott munka adatai és a működtetőprogram található. A megrendelés adatait a munka megkezdése előtt a gépmester táplálja be a kezelői terminálon. A jóváhagyott ív mérési adatait a gépmester gombnyomással rögzíti. A folyamat során a következő adatokat olvassák be: festékfedettség, rácspontérték-növekedés, relatív nyomási kontraszt, csúszás, kettőződés, festékleemelés. A mérési adatokat a berendezés a jóváhagyott ívről betáplált értékekkel hasonlítja össze.

 

A CPC-2 fokozat mérési módszere

 

A CPC-2 minőség-ellenőrző rendszerhez tartozó mérőfej ún. szimultán mérést tesz lehetővé a cián, a bíbor és a sárga színek mérésénél. A fekete szín mérési értékeit a bíbor szín értékeiből számolják át.
A mérőfej szerkezeti elrendezését az ábra szemlélteti. Működése a következő: az 1 fényforrásból kiinduló fény a mérendő felületet 90°-os szög alatt világítja meg. A visszaverődő fény 45°-os szögben a 3 körgyűrűoptikára kerül, majd az 4 interferenciatükör kék, zöld, vörös összetevőkre bontja szét.
A három színösszetevő a 5 színszűrőn keresztüljut az 6 érzékelő fotodiódára. A nedves nyomat felületénél jelentkező mérési problémák miatt 2 polarizációs szűrők is alkalmazásra kerülnek. A mérési folyamatot a mérőfej az ív teljes szélességében kb. 40 másodperc alatt végzi el. A mért adatokat a rendszer igény szerint képernyőn kiírja, nyomtatón kinyomtatja, vagy közvetlenül továbbítja a CPC-1-03 kiépítési fokozatnak a festékezési folyamat helyesbítéséhez.

 

A CPC-3 nyomólemez-leolvasó fokozat

 

A CPC-3 fokozat a nyomólemez festékezési igényét méri ki a zónacsavarsávoknak megfelelően, az egyes színeknél külön-külön. A mérési értékeket mágneskazettán rögzítik, és a nyomólemezzel együtt a gépterembe kerülnek. A kazettát behelyezik a CPC-1-02 vagy 03 fokozat leolvasóegységébe, azután a festékvályúk vezérlőelemeinek beállítása automatikusan végbemegy. A CPC-3 egység a nyomógép vezérlésétől független, felállítása és üzemelteté-se általában a lemezmásoló műhelyben történik.
A mérőfej a letapogatás során elhalad a nyomólemez előtt (ez 70x100 cm méretű lemez esetében kb. 20 mp-ig tart). A kitöltési értékeket ezután a berendezés átszámítja a festékezési értékekké, majd az adatokat tárolja. Ezt a folyamatot négyszínes munkáknál a négy nyomólemezzel egyenként kell elvégezni. A CPC-3 berendezéssel a festékzónacsavarok gyors és pontos beállítása lehetséges.

 

Forrás: Szilágyi Tamás - Ofszetnyomtatás kézikönyve