Adatvédelmi nyilatkozat

Röviden, összefoglalva:

- Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően kezelünk és gyűjtünk. Csak a legszükségesebbeket kérjük be.

- DM és marketing célú levelet NEM küldünk.

- Harmadik félnek a felhasználó egyértelmű hozzájárulásával adunk át adatot. péládul sütik, remarketing adatok).

 

A www.magyarnyomdasz.hu honlap lehetőséget biztosít látogatóinak hogy tájékozódjanak a hazai és külföldi nyomdaipar híreiről, szakmai információiról, az érdeklődők számára fórumot biztosít és hozzászólásokat biztosít. Ennek során a www.magyarnyomdasz.hu (Szolgáltató) a honlapon regisztrálók (Felhasználók) adatait kezeli.

 

Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja a honlapon regisztrálni kívánó, illetve már regisztrált látogatóit a honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

A Szolgáltató a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

 

Fogalmak
Az 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban Avtv.) rendelkezik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról. A törvény értelmében:

 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

 

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy számára;

 

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

 

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 

A honlap üzemeltetője:

Magyar Nyomdász Társaság

Székhely: 3060 Pásztó, Mályva utca 14.

Adószám: 18206926-1-12

Bankszla: 11741024-20032001

Tel: 06/70 774-8060

E-mail: mnyt@magyarnyomdasz.hu

 

Az adatkezelő nyilvántartásba vételi azonosítója: NAIH-106889/2016

 

Az adatkezelés meghatározása:
Az adatkezelés, így a honlapon regisztráló Felhasználókra vonatkozó azonosító adatok rögzítése, a honlapon elérhető szolgáltatások üzemeltetéséhez, a kapcsolattartáshoz és tájékoztatáshoz szükséges mértékben történik.

 

Az adatkezelés jogalapja
A Szolgáltató általi adatkezelésekre az Avtv. 3. § (1) bekezdés a) pontja szerint a regisztráló Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) alapján kerül sor. A hozzájárulást Felhasználó a honlap (és a szolgáltatás) használatával, valamint a regisztrációval adja meg.

 

Kezelt adatok
Az adatkezelő a regisztráció és a honlapon történő vásárlás során rendelkezésre bocsátott adatokat kezeli.A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:- vezeték- és keresztnév- postacím: irányítószám, település, utca- telefonszám- e-mail cím- felhasználónévFelhasználó ezen túl nem kötelező jelleggel további adatokat is megadhat.A honlap használata során az adatkezelő automatikusan rögzíti a Felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak az adatkezelő fér hozzá. A honlap nem regisztrált látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja; ez a cookie a látogató rendelkezésre álló, a megrendelések előzetes rögzítésére szolgáló „kosár” üzemeltetéséhez szükséges, személyes adataik rögzítésére ezzel összefüggésben nem kerül sor.
A regisztrált látogatók esetében a cookie segítségével, ha a felhasználó kívánja, bizonyos beállítások mentésre kerülhetnek (pl. felhasználónév, jelszó). A Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve ha ehhez önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató ugyanakkor a szolgáltatásaihoz kapcsolódó tájékoztató anyagokat tartalmazó e-maileket küldhet a Felhasználók részére.

Hírlevél feliratkozás esetén megadott adatok

Aze-Hírleveleihez való hozzáférés az alábbi adatok megadása és hozzájárulás után lehetséges:

Név
E-mail cím

 

Az adatkezelés célja
A regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok kezelésének célja a honlap látogatóinak a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítása, a Felhasználókkal történő szerződéskötés és a kiszállítás lehetővé tétele, a szolgáltatások nyújtásának, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, számlázás, rajongói klub kialakítása. A megadott személyes adatokat az adatkezelő felhasználhatja arra, hogy a www.magyarnyomdasz.hu honlap látogatása során a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési csíkon (banner) személyre szabott reklámok jelenjenek meg.
Az adatkezelő által naplózott, valamint a cookie által a felhasználói szokásokról gyűjtött információk kezelése kizárólag a szolgáltatás üzemeltetésének technikai működőképességét, valamint statisztikai célokat szolgál. Az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél elérésére alkalmas.

 

Adatkezelés időtartama
A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a konkrét adat törléséig tart.
Szolgáltató a számlázásból eredő adatok kezelését a vonatkozó jogszabályok, adótörvények alapján, különösen az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltaknak megfelelő ideig kezeli. A naplózott adatokat a rendszer - az utolsó látogatás kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja. A regisztráció törlésére az Üzletszabályzatban rögzített esetben és módon kerülhet sor.

 

Adattovábbítás, adatfeldolgozás
A Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor. Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a fórum használata bizonyos adatok nyilvánosságra hozatalát eredményezi. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése körében Szolgáltató adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik a szerver üzemeltetésének technikai műveleteit végzik.

 

Adatbiztonság
Az adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén, a rendszer üzemeltetését végző adatfeldolgozóknál telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szerveren tárolja.

 

A Felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei
A honlap Felhasználója bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja, vagy törölheti adatait a honlapon keresztül elérhető adminisztrációs felületen keresztül.Az adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.Az érintett a jogait a honlapon megadott kapcsolatfelvételi címeken, különösen a info@magyarnyomdasz.hu email-címen gyakorolhatja.
A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a megadott címen. A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatóak. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

 

A Felhasználó az Avtv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is http://www.obh.hu/.

 

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

Elektronikus levélcímek felhasználása
A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám-) email küldésére. Az email-címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése és a fórum során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email küldésére. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az Üzletszabályzat változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére.
A Szolgáltató által üzemeltetett hírlevelek hirdetéseket tartalmazhatnak. Szolgáltató hírlevelet csak Felhasználó feliratkozása (előzetes, egyértelmű, kifejezett és önkéntes hozzájárulása) esetén küld, amelyre a regisztráció során megadott névvel, lakcímmel és az erre vonatkozó felület kitöltésével ad meg; Felhasználó a regisztráció során, az adminisztrációs felületen, vagy egyéb úton (pl. a Szolgáltató által szervezett rendezvényeken) tud feliratkozni. A hírlevélről Felhasználó bármikor ingyenesen, indoklás nélkül leiratkozhat a Szolgáltatás adminisztrációs felületén, illetve a hírlevélben jelzett módon.

 

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításának lehetősége
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a hatályos módosított adatvédelmi nyilatkozatot.